Cerca barche in vendita
pubblicità

Gaff Rigged Cutter 715 Lady Realwood

€75.000

Presentato da:

Jachtmakelaardij Kappers

Sluispad Noord 1
Willemsatd
Olanda
+31(0)168 473553

Vedi L'Inventario del Venditore
 

Contatta il venditore

X
* Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.

Grazie

Abbiamo inviato le informazioni direttamente al venditore.

La richiesta non può essere completata

E' possibile che tu abbia inserito informzioni non corrette o che il server sia temporaneamente inattivo. Ricarica la pagina o riprova più tardi.

Contatta il venditore

X
* Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.

Grazie

Abbiamo inviato le informazioni direttamente al venditore.

La richiesta non può essere completata

E' possibile che tu abbia inserito informzioni non corrette o che il server sia temporaneamente inattivo. Ricarica la pagina o riprova più tardi.

Marca Gaff Rigged Cutter 715
Modello Lady Realwood
Anno 2014
Stato Usato
Prezzo €75.000
Tipo Vela
Classe Sloop
Lunghezza 7.15 m
Tipo di carburante Altro
Materiale scafo Legno
Ubicazione Visits on appointment , Olanda
Status fiscale Tasse incluse
Baglio 2.56 m
Pescaggio massimo 1.15 m
Tipo di chiglia Altro
{Engine} Marca Yanmar
{Engine} Modello 1GM10
Tipo di carburante Altro
Equipaggiamenti Elettrici
 • Presa corrente a terra
Elettronici
 • Ecoscandaglio
 • Bussola
 • GPS
 • VHF
Equipaggiamenti interni
 • Frigorifero
 • Caricabatterie
Designer H.J. Engelaer
Serbatoio carburante 1 x 50 litri
Serbatoio acqua 1
Serbatoio acque nere 1
Forma scafo Altro

Descrizione

Passioneel gebouwde, prachtige klassieker, in nieuwstaat.

Passioneel ontworpen en gebouwde, prachtige klassieker, met overnaadse S-spant romp. Aan dit unieke zeiljacht is 5 jaar met liefde gerekend, getekend en gebouwd; uit liefde voor de jachtbouw. Ondanks haar kleinere maatvoering, voorziet de binnenruimte in een kombuis, navigatietafel en toilet, met daarbij nog twee (zee-) kooien van 2 meter in het voorschip. Met o.a. een ingebouwde Yanmar dieselmotor is het jacht technisch compleet uitgerust, om er tevens behoorlijke reizen mee te kunnen maken. Na gereedkomen heeft het jacht korte tijd te water gelegen, voor o.a. technische proefvaarten, waarna het sinds einde seizoen 2014 binnen gestald is. Het jacht verkeert daarmee nog in nieuwstaat! Algemeen
Rompvorm: Overnaads gebouwd, met Deens eiken spanten en wrangen. Sipo mahonie beplanking
Overig:
 • Lente inclusief boegspriet 8,58 meter

De Lady Realwood is ontworpen en gebouwd door een zeer ervaren tekenaar en scheepsbouwer, welke zijn sporen in de scheepsbouw sinds de vroege jaren '40 al ruimschoots verdiend heeft. Uit liefde voor het ontwerpen en het bouwen van schepen heeft de Lady Realwood vorm gekregen, waarbij de ontwerpen van William Garden en Paul Gartside als inspiratiebron gediend hebben. Het resultaat: een kleinere overnaadse S-spant, met vaste accommodatie voor twee personen en een klassiek onderwaterschip, zoals een houten jacht betaamd. Met de kuipbanken van 1,85 m lang en in combinatie met een kuiptent over de giek, zou het jacht zelfs geschikt kunnen zijn voor families, of het bevaren met meerdere personen. Hoewel de Lady Realwood een ideaal jacht voor de ontwerper/bouwer is, is juist het plezier in het ontwerpen en het bouwen van het jacht de grootste drijfveer geweest.

Na circa 5 jaar onderzoek, rekenen, tekenen en bouwen is de Lady Realwood met circa 11.000 manuren eind 2013 gereed gekomen. Na in het seizoen 2014 kortere tijd in het water gelegen te hebben voor diverse proefvaarten is het jacht vervolgens weer binnen gestald. Het jacht verkeert daarmee nog steeds in nieuwstaat. 


Accommodatie
Materiaal, kleuren: Mooie hoogglans mahonie betimmering, in combinatie met klassieke witte delen.
Verblijfsruimtes: Twee salonbanken van 0.80 meter en draaibare klaptafel
Stahoogte: Stahoogte van 1,77 meter onder schuifluik, afnemend naar 1,67 meter
Kooktoestel & brandstof: Half-cardanisch gascomfort
Overig:

Zeer sfeervol, traditioneel en mooi vervaardigd interieur. Voorzien van alle noodzakelijke gemakken aan boord, maar tevens praktisch ingericht voor gebruik onder zeil. Aangezien de bouwer tevens een ervaren wereldzeiler betreft, is het interieur dan ook met die ervaringe zorgvuldig en uitgekiend vormgegeven.


Motor, electra, water
Overig:
 • Goed geisoleerde machinekamer.
 • Met de inboord Yanmar-diesel haalt het jacht gemakkelijk de rompsnelheid van circa 6 knopen.

Tuigage
Lieren: 4 Bronzen schootlieren
Fok: Stagfok 6.50 vierkante meter
Kluiver: 7.50 vierkante meter
Aantal masten: Oregon Pine rondhouten
Overig:
 • Grootzeil van 18,30 m2
 • Gaffeltopzeil van 3,50 m2
 • Stagfok van 6,50 m2
 • Kluiver van 7,50 m2

Ondanks de ervaring, de geinvesteerde uren in het ontwerp en de bouw van de Lady Realwood, breekt uiteindelijk het moment aan van de eerste tewaterlating met proefvaart onder zeil. Het is gebleken, dat het jacht mooi op haar waterlijn ligt en boven verwachting goed zeilt, met de koersstabiliteit van een echte S-spant. Voor het type jacht, loopt de Lady Realwood mooi hoog aan de wind. Zowel op de motor, als onder zeil reageert het daarbij goed op het roer.

Met de praktijkervaring van de bouwer, heeft deze gekozen voor een wat groter zeiloppervlak, om juist ook bij lichter weer wat meer zeil te kunnen voeren. Het zeiloppervlak verkleiner of reven blijft met de zeilgarderobe altijd mogelijk.

Gezien het ontwerp en de vaareigenschappen van de Lady Realwood, is het jacht in combinatie met het interieur volgens de bouwer een prachtig en goed gebouwd scheepje om stijlvol tochten te kunnen maken maken over ruimere wateren. Bovendien ook tochten naar Engeland, Scandinavie en/of de Oostzee.


Navigatie en electronica
Overig:
 • Garmin scheepelektronica

Veiligheid
Overig:

* Voorlopige specificatie onder voorbehoud goedkeuring verkoper


Specificaties

 • Doorvaarhoogte: 10.6
 • Werfgebouwd

Navigatie & electronica

 • Dieptemeter
 • GPS
 • Kompas
 • Marifoon
 • Log

Omschrijving Engels

Passionately built, beautiful classic, in new condition.

Passionately designed and built, beautiful classic, with clinker S-Bilge hull. Out of love for yacht building, the owner took 5 years to pre-design, design and built this unique sailing yacht. Despite her smaller size, the interior provides a galley, navigation table and toilet, with two (sea) berths of 2 meters in the bow. With a built-in Yanmar diesel engine, among other things, the yacht is technically equipped for making considerable journeys. After completion, the yacht was shortly launched in the water for technical trials, after which it was stored indoors since the end of the 2014 season. The yacht is therefore still in new condition!General
Hull shape: Clinker-built, with Danish oak frames and floors. Sipo mahogany planking
Other:
 • Spring including bowsprit 8.58 meters

The Lady Realwood was designed and built by an experienced draughtsman and shipbuilder, who has more than earned his spurs in shipbuilding since the early 1940s. Out of love for designing and building ships, the Lady Realwood took shape, using the designs of William Garden and Paul Gartside as a source of inspiration. The result: a smaller S-Bilged hull, with f accommodation for two people and a classic underwater hull, as befits a wooden yacht. Although the Lady Realwood is considered as an ideal yacht fby the builder himself, the greatest motivation has been the pleasure in designing and building the yacht.

After approximately 5 years of research, calculation, drawing and building, the Lady Realwood was completed at the end of 2013 after approximately 11,000 man hours. After being in the water for a shorter period in the 2014 season for various trial sails, the yacht was then stored indoors again. The yacht is therefore still in newly condition.


Accommodation
Material, colours: Beautiful high-gloss mahogany paneling, combined with classic white parts.
Saloons: Two 0.80 metre saloon settees and revolving folding table
Headroom: Headroom of 1.77 metres under sliding hatch, decreasing to 1.67 metres
Cooker & fuel: gimballed gas stove
Other:

Very attractive, traditional and beautifully crafted interior. Equipped with all necessary comforts on board, but also practical for use under sail. As the builder is also an experienced world sailor, the interior has been carefully and cleverly designed with this experience in mind.


Engine, electrics, water
Other:
 • Well isolated engine room.
 • With the inboard Yanmar diesel the yacht can easily reach a hull speed of approximately 6 knots.

Rig and sails
Winches: 4 Bronze winches
Jib: Stay jib 6.50 square meters
Flying jib: 7.50 square meters
Number of masts: Oregon Pine spars
Other:

Despite the experience, the hours invested in the design and construction of the Lady Realwood, the moment finally arrives of the first launch with sea trial. It turned out, that the yacht lies nicely on her waterline and sails above expectation, with the course stability of a real S-blige. For the type of yacht, Lady Realwood sails beautifully close to the wind. Under engine as well as under sail, she responds well to the helm.

The builder has used his practical experience to choose for a larger sail area, in order to be able to set more sail in lighter wind conditions. Reducing or reefing the sail area is always possible with the sail wardrobe.

Given the design and sailing characteristics of the Lady Realwood, the yacht -in combination with the interior- is according to the builder, a beautiful and well-built vessel for making stylish trips over wider waters. Moreover, also voyages to England, Scandinavia and/or the Baltic Sea.


Navigation and electronics
Other:
 • Garmin marine electronics

Safety
Other:

Provisional specification subject to seller's approval


Uitrusting

 • Acculader
 • Walstroom

Veiligheid

 • ESP: 75000

Interieur

 • Aantalslaapplaatsen: 2

Motor

 • MotorType: 1GM10
 • Vermogen: 9
 • Aandrijving: Shaft
 • Aantalmotoren: 1
 • Aantalcilinders: 1
 • Maximumsnelheid: 6
 • tankinhoud

Omschrijving Duits

Leidenschaftlich gebauter, schöner Klassiker, im Neuzustand.

Leidenschaftlich entworfen und gebauter, schöner Klassiker, mit Klinker S-Bilge-Rumpf. Diese einzigartige Segelyacht wurde 5 Jahre lang berechnet, entworfen und mit Liebe gebaut. Trotz ihrer geringeren Größe bietet das Innenraum eine Kombüse, einen Navigationstisch, eine Toilette und zwei (See-)Koje von 2 Metern im Vorderschiff. Mit u.a.einem eingebauten Yanmar-Dieselmotor . ist die Yacht technisch gut ausgestattet, um beträchtliche Reisen zu unternehmen. Nach der Fertigstellung war die Yacht kurz im Wasser zur technischen Erprobung, danach wurde sie seit  Ende der Saison 2014 in der Halle gelagert. Die Yacht ist also noch im Neuzustand!Allgemein
Rumpfform: Gebaut in Klinkerbauweise, mit Rahmen und Böden aus Dänischer Eiche. Sipo-Mahagoni-Beplankung
Sonstiges:
 • Feder einschließlich Bugspriet 8,58 Meter

Die Lady Realwood wurde von einem sehr erfahrenen Konstrukteur und Schiffsbauer entworfen und gebaut, der sich seit den frühen 1940er Jahren seine Sporen im Schiffbau mehr als verdient hat. Aus der Liebe zum Entwerfen und Bauen von Schiffen nahm die Lady Realwood Gestalt an, wobei die Entwürfe von William Garden und Paul Gartside als Inspirationsquelle dienten. Das Ergebnis: ein kleinerer S-Spant, mit Unterkunft für zwei Personen und einem klassischen Unterwasserschiff, wie es sich für eine Holzyacht gehört. Obwohl die Lady Realwood eine ideale Yacht für den Designer/Baumeister ist, war die größte Motivation die Freude am Entwurf und Bau der Yacht.

Nach ca. 5 Jahren Forschung, Berechnung, Zeichnung und Bau wurde die Lady Realwood Ende 2013 mit ca. 11.000 Arbeitsstunden fertiggestellt. Nachdem die Yacht in der Saison 2014 für verschiedene Probefahrten für einen kürzeren Zeitraum im Wasser war, wurde sie anschließend wieder in der Halle gelagert. Die Yacht ist daher noch im Neuzustand.


Innenausstattung
Material, Farben: Schöne Hochglanz-Mahagoni-Verkleidung, kombiniert mit klassischen weißen Teilen.
Aufenthaltsräume: Zwei 0,80 Meter lange Salonsitzbänke und drehbarer Klapptisch
Stehhöhe: Stehhöhe von 1,77 Meter unter der Schiebeluke, abnehmend auf 1,67 Meter
Kocher: Halbkardischer Gas-Herd
Sonstiges:

Sehr attraktive, traditionelle und schön gestaltete Einrichtung. Ausgestattet mit allen notwendigen Annehmlichkeiten an Bord, aber auch praktisch für den Einsatz unter Segel. Da der Konstrukteur auch ein erfahrener Weltsegler ist, wurde das Interieur sorgfältig und vernnftig mit dieser Erfahrung gestaltet.


Motor, Elektrik, Wasser
Sonstiges:
 • Gut isolierter Maschinenraum.
 • Mit dem eingebauten Yanmar-Diesel erreicht die Yacht problemlos eine Rumpfgeschwindigkeit von ca. 6 Knoten.

Besegelung & Rigg
Winden: 4 Winschen aus Bronze
Fock: Stagfok 6,50 Quadratmeter
Klüver: 7,50 Quadratmeter
Anzahl Masten: Oregon Pine
Sonstiges:

Trotz der Erfahrung, der vielen Stunden, die in das Design und den Bau der Lady Realwood investiert wurden, kommt schließlich der Moment der ersten Inswasserlassung mit einer Probefahrt unter Segel. Es stellte sich heraus, dass die Yacht schön auf der Wasserlinie liegt und über Erwarten segelt, mit der Kursstabilität eines echten S-Spant. Für den Typ der Yacht läuft die Lady Realwood schön nah am Wind. Sowohl unter Motor als auch unter Segel reagiert sie gut auf das Ruder.

Der Konstrukteur hat sich aus seiner praktischen Erfahrung heraus für eine größere Segelfläche entschieden, um bei leichterem Wetter mehr Segel fahren zu können. Das Reduzieren oder Reffen der Segelfläche ist mit der Segelgarderobe jederzeit möglich.

In Anbetracht des Designs und der Segeleigenschaften der Lady Realwood ist die Yacht in Kombination mit dem Interieur ein schönes und gut gebautes Schiff für stilvolle Fahrten über weite Gewässer, laut dem Konstukteur. Außerdem auch Reisen nach England, Skandinavien und/oder an die Ostsee.


Nautische Instrumente
Sonstiges:
 • Garmin Schiffselektronik

Sicherheit
Sonstiges:

Vorläufige Spezifikation vorbehaltlich der Zustimmung des Verkäufers


Mostra altro…

Presentato da:

Jachtmakelaardij Kappers

Sluispad Noord 1
Willemsatd
Olanda
+31(0)168 473553

Vedi L'Inventario del Venditore
 

Contatta il venditore

X
* Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.

Grazie

Abbiamo inviato le informazioni direttamente al venditore.

La richiesta non può essere completata

E' possibile che tu abbia inserito informzioni non corrette o che il server sia temporaneamente inattivo. Ricarica la pagina o riprova più tardi.

Presentato da:

Jachtmakelaardij Kappers

Sluispad Noord 1
Willemsatd
Olanda
+31(0)168 473553

Vedi L'Inventario del Venditore
 

Contatta il venditore

X
* Non è stato possibile inviare il messaggio. Per favore, controlla i campi evidenziari e riprova.

Grazie

Abbiamo inviato le informazioni direttamente al venditore.

La richiesta non può essere completata

E' possibile che tu abbia inserito informzioni non corrette o che il server sia temporaneamente inattivo. Ricarica la pagina o riprova più tardi.

Servizi

pubblicità
X